آرشیو دسته بندی: شیر فشار شکن دیافراگمی

فشارشکن دیافراگمی مانومتردار 1

شیرهای فشارشکن دیافراگمی با کارتریج قابل تعویض جهت کاهش فشار شبکه های آبرسانی پر فشار و محافظت از لوازم تاسیساتی به کار می روند. در سایه مکانیزم کارتریج قابل تعویض در این نوع شیرهای فشارشکن، در صورت نیاز به تعمیر بدون اینکه لازم باشد کل شیر را از تاسیسات مربوطه جدا کرد تنها با تعویض […]

فشارشکن دیافراگمی مانومتردار 2/1

شیرهای فشارشکن دیافراگمی با کارتریج قابل تعویض جهت کاهش فشار شبکه های آبرسانی پر فشار و محافظت از لوازم تاسیساتی به کار می روند. در سایه مکانیزم کارتریج قابل تعویض در این نوع شیرهای فشارشکن، در صورت نیاز به تعمیر بدون اینکه لازم باشد کل شیر را از تاسیسات مربوطه جدا کرد تنها با تعویض […]

فشارشکن دیافراگمی مانومتردار 4/3

شیرهای فشارشکن دیافراگمی با کارتریج قابل تعویض جهت کاهش فشار شبکه های آبرسانی پر فشار و محافظت از لوازم تاسیساتی به کار می روند. در سایه مکانیزم کارتریج قابل تعویض در این نوع شیرهای فشارشکن، در صورت نیاز به تعمیر بدون اینکه لازم باشد کل شیر را از تاسیسات مربوطه جدا کرد تنها با تعویض […]

فشارشکن دیافراگمی ماسوره دار 2/1

شیرهای فشار شکن دیافراگمی با کارتریج قابل تعویض جهت کاهش فشار شبکه های آبرسانی پر فشار و محافظت از لوازم تاسیساتی به کار می روند. در سایه مکانیزم کارتریج قابل تعویض در این نوع شیرهای فشار شکن، در صورت نیاز به تعمیر بدون اینکه لازم باشد کل شیر را از تاسیسات مربوطه جدا کرد تنها […]

فشارشکن دیافراگمی ماسوره دار 4/3

شیرهای فشارشکن دیافراگمی با کارتریج قابل تعویض جهت کاهش فشار شبکه های آبرسانی پر فشار و محافظت از لوازم تاسیساتی به کار می روند. در سایه مکانیزم کارتریج قابل تعویض در این نوع شیرهای فشارشکن، در صورت نیاز به تعمیر بدون اینکه لازم باشد کل شیر را از تاسیسات مربوطه جدا کرد تنها با تعویض […]

فشارشکن دیافراگمی ماسوره دار 1

شیرهای فشارشکن دیافراگمی با کارتریج قابل تعویض جهت کاهش فشار شبکه های آبرسانی پر فشار و محافظت از لوازم تاسیساتی به کار می روند. در سایه مکانیزم کارتریج قابل تعویض در این نوع شیرهای فشارشکن، در صورت نیاز به تعمیر بدون اینکه لازم باشد کل شیر را از تاسیسات مربوطه جدا کرد تنها با تعویض […]

فشارشکن دیافراگمی با مانومتر و ماسوره 4/3

شیرهای فشارشکن دیافراگمی با کارتریج قابل تعویض جهت کاهش فشار شبکه های آبرسانی پر فشار و محافظت از لوازم تاسیساتی به کار می روند. در سایه مکانیزم کارتریج قابل تعویض در این نوع شیرهای فشارشکن، در صورت نیاز به تعمیر بدون اینکه لازم باشد کل شیر را از تاسیسات مربوطه جدا کرد تنها با تعویض […]

فشارشکن دیافراگمی با مانومتر و ماسوره 1

شیرهای فشارشکن دیافراگمی با کارتریج قابل تعویض جهت کاهش فشار شبکه های آبرسانی پر فشار و محافظت از لوازم تاسیساتی به کار می روند. در سایه مکانیزم کارتریج قابل تعویض در این نوع شیرهای فشارشکن، در صورت نیاز به تعمیر بدون اینکه لازم باشد کل شیر را از تاسیسات مربوطه جدا کرد تنها با تعویض […]

فشارشکن دیافراگمی با مانومتر و ماسوره 2/1

شیرهای فشارشکن دیافراگمی با کارتریج قابل تعویض جهت کاهش فشار شبکه های آبرسانی پر فشار و محافظت از لوازم تاسیساتی به کار می روند. در سایه مکانیزم کارتریج قابل تعویض در این نوع شیرهای فشارشکن، در صورت نیاز به تعمیر بدون اینکه لازم باشد کل شیر را از تاسیسات مربوطه جدا کرد تنها با تعویض […]

فشارشکن دیافراگمی 4/3

شیرهای فشارشکن دیافراگمی با کارتریج قابل تعویض جهت کاهش فشار شبکه های آبرسانی پر فشار و محافظت از لوازم تاسیساتی به کار می روند. در سایه مکانیزم کارتریج قابل تعویض در این نوع شیرهای فشارشکن، در صورت نیاز به تعمیر بدون اینکه لازم باشد کل شیر را از تاسیسات مربوطه جدا کرد تنها با تعویض […]