شیر های فشار شکن cs case (دنده ای)

شیرهای فشارشکن قابل تنظیم جهت کاهش فشار شبکه های آبرسانی پر فشار و محافظت از لوازم تاسیساتی به کار می روند.

فشار خروجی این نوع شیرهای فشارشکن بصورت پیش فرض در کارخانه روی 3 بار تنظیم شده است. در صورت نیاز به وسیله مکانیزم تنظیم تعبیه شده روی آن بسته به مورد مصرف، در محدوده 1 الی 5/6 بار قابل تنظیم می باشد. شیرهای دارای مانومتر به جهت فراهم نمودن امکان رصد بار خروجی توصیه می شوند.

این نوع شیرهای فشارشکن مختص آب بوده و برای هوا و گاز قابل کاربرد نمی باشد.