شیر های فشار شکن cs case (دنده ای)

شیرهای فشارشکن قابل تنظیم جهت کاهش فشار شبکه های آبرسانی پر فشار و محافظت از لوازم تاسیساتی به کار می روند.

فشار خروجی این نوع شیرهای فشارشکن بصورت پیش فرض در کارخانه روی 3 بار تنظیم شده است. در صورت نیاز به وسیله مکانیزم تنظیم تعبیه شده روی آن بسته به مورد مصرف، در محدوده 1 الی 5/6 بار قابل تنظیم می باشد. شیرهای دارای مانومتر به جهت فراهم نمودن امکان رصد بار خروجی توصیه می شوند.

این نوع شیرهای فشارشکن مختص آب بوده و برای هوا و گاز قابل کاربرد نمی باشد.

شیر فشار شکن 1/4 اینچ cs case

“1/4

شیر فشار شکن 1/2 اینچ cs case

“1/2

شیر فشار شکن 1/2 اینچ cs case ماسوره دار

“1/2

شیر فشار شکن 1/2 اینچ cs case مانومتر دار

“1/2

شیر فشار شکن 1/2 اینچ با مانومتر و ماسوره کیس

“1/2

شیر فشار شکن 3/4 اینچ کیس ترکیه

“3/4

شیر فشار شکن 3/4 اینچ با ماسوره کیس ترکیه

“3/4

شیر فشار شکن 3/4 اینچ با مانومتر کیس ترکیه

“3/4

شیر فشار شکن 3/4 اینچ با مانومتر و ماسوره کیس ترکیه

“3/4

شیر فشار شکن 1 اینچ کیس

“1

شیر فشار شکن 1 اینچ مانومتردار کیس

“1

شیر فشار شکن 1 1/4 اینچ کیس

“1/4 1

شیر فشار شکن 1 1/4 مانومتردار اینچ کیس

“1/4 1

شیر فشار شکن 1 1/2 اینچ کیس

“1/2 1

شیر فشار شکن 1 1/2 اینچ مانومتردار کیس

“1/2 1

شیر فشار شکن 2 اینچ کیس

“2

شیر فشار شکن 2 اینچ مانومتردار کیس

“2

شیر فشار شکن 2 1/2 اینچ کیس

“1/2 2

شیر فشار شکن 2 1/2 اینچ مانومتردار کیس

“1/2 2

شیر فشار شکن 3 اینچ کیس

“3

شیر فشار شکن 3 اینچ مانومتردار کیس

“3